Course

You can start your Ronde van de Westfriese Omringdijk from Alkmaar, Enkuizen or Kolhorn on Sunday 2 July 2023. During a ride of 50, 80 or 135 km, discover a part or the entire Omringdijk with culinary and cultural stops. During your registration you can choose 5 different starting locations: Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik or Schagen.
135 km - De Grôte Daikboekel
De langste afstand, bijgenaamd De Grôte Daikboekel, gaat over de gehele Omringdijk, die op sommige plaatsen wel vijf tot zes meter boven het landschap uitsteekt. De slingers in de dijk zijn ontstaan door doorbraken. Het kolkende water bij de doorbraak zorgde voor diepe wielen, waaromheen in latere jaren de dijk werd gelegd. Wie toe is aan een pauze of meer wil weten over de historie van de dijk maakt een stop bij een van de start- en verzorgingspost locaties in Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Schagen.

Je koike d’r je ouge uit!

Onderweg heb je skitterend uitzicht op het Westfriese landschap. Je passeert de molens van Oterleek en Rustenburg. Vervolgens kom je in Scharwoude langs het punt waar West-Friesland in 1675 voor het laatst getroffen werd door een watersnoodramp door een dijkdoorbraak. Al fietsend zie je de historie van de Gouden Eeuw in Hoorn. Je volgt de slingerende dijk langs het Markermeer naar verdedigingswerk de Drommedaris in Enkhuizen. Even verderop passeer je op de IJsselmeerdijk vuurtoren De Ven en heb je een immens uitzicht over het IJsselmeer. In Onderdijk passeer je vervolgens een standbeeld van dijkwerkers uit vroegere tijden. Aangekomen in Medemblik stop je bij het indrukwekkende stoomgemaal waar tegenwoordig het Stoommachine Museum in gevestigd zit. In deze oudste stad van West-Friesland passeer je ook kasteel Radboud, de havens van Medemblik en de historische museum stoomtrein die Hoorn met Medemblik verbindt.

Vervolgens fiets je verder langs de dorpen Aartswoud en Winkel én door naar Kolhorn, een voormalig vissersdorp dat vroeger aan de Zuiderzee heeft gelegen. Over de Westfriese Omringdijk leidt de route je naar de startplaats op de Markt in Schagen, waar je een terrasje kunt pakken. Eenmaal weer op de fiets gestapt kom je langs de ruïnes van het voormalige kasteel Nuwendoorn in Krabbendam. De route volgt daarna het Noordhollands Kanaal naar de Rekerdijk in Alkmaar waar men in 1196 ooit begonnen met de aanleg van de Westfriese Omringdijk.

The longest distance, nicknamed De Grôte Daikboekel, covers the entire Omringdijk, which in some places rises five to six meters above the landscape. The pendulums in the dike were created by breaches. The swirling water at the breach resulted in deep wheels, around which the dike was built in later years. If you need a break or want to know more about the history of the dike, make a stop at one of the start and Refreshment locations in Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik and Schagen.

You look your eyes out
Along the way you have a stunning view of the West Frisian landscape. You pass the mills of Oterleek and Rustenburg. Then in Scharwoude you pass the point where West Friesland was last hit by a flood disaster in 1675 due to a dike breach. While cycling you can see the history of the Golden Age in Hoorn. You follow the meandering dike along the Markermeer to the defense work of the Drommedaris in Enkhuizen. A little further on you will pass lighthouse De Ven on the IJsselmeerdijk and you will have an immense view over the IJsselmeer. In Onderdijk you will pass a statue of dike workers from earlier times. Arriving in Medemblik, you stop at the impressive steam pumping station that now houses the Steam Engine Museum. In this oldest city in West Friesland you will also pass Radboud Castle, the harbors of Medemblik and the historic museum steam train that connects Hoorn with Medemblik.

Then you cycle further along the villages of Aartswoud and Winkel and on to Kolhorn, a former fishing village that used to be located on the Zuiderzee. Over the Westfriese Omringdijk, the route leads you to the starting point on the Markt in Schagen, where you can grab a terrace. Once back on your bike, you will pass the ruins of the former castle Nuwendoorn in Krabbendam. The route then follows the Noordhollands Kanaal to the Rekerdijk in Alkmaar, where construction of the West Frisian Omringdijk started in 1196.
80 km - From Alkmaar or Schagen
Deze route volgt vanaf Alkmaar de Westfriese Omringdijk langs de strijkmolens van Rustenburg waarna de dijk wordt verlaten voor prachtige polders en kleine Westfriese dorpjes. Bij molen de Lastdrager in Hoogwoud is een verzorgingspost ingericht. Nabij Kolhorn koersen jouw banden weer op de Westfriese Omringdijk. In Kolhorn zie je nog een paar oude boeten (schuren) waarin vroeger turf en andere handelswaar opgeslagen lag. Vervolgens volg je de Westfriese Omringdijk, langs de wielen bij de Keins naar de Markt in Schagen. Daarna gaat de route samen met de andere afstanden verder over de Dijk naar Alkmaar.

This route follows the West Frisian Omringdijk from Alkmaar past the ironing mills of Rustenburg, after which the dike is left for beautiful polders and small West Frisian villages. A Refreshment station has been set up at the De Lastdrager windmill in Hoogwoud. Near Kolhorn your tires will race again on the Westfriese Omringdijk. In Kolhorn you can still see a few old fines (barns) in which peat and other merchandise used to be stored. Then you follow the Westfriese Omringdijk, past the wheels at the Keins to the Markt in Schagen. After that, the route, together with the other distances, continues over the Dijk to Alkmaar.
80 km - From Hoorn, Medemblik of Enkhuizen
Vanuit Hoorn volgt de 80 km route net als de Grôte Daikboekel de slingerende dijk langs het Markermeer naar verdedigingswerk de Drommedaris in Enkhuizen. Even verderop passeer je op de IJsselmeerdijk vuurtoren De Ven en heb je een immens uitzicht over het IJsselmeer. In Onderdijk passeer je vervolgens een standbeeld van dijkwerkers uit vroegere tijden. Aangekomen in Medemblik stop je bij het indrukwekkende stoomgemaal waar tegenwoordig het Stoommachine Museum in gevestigd zit. In deze oudste stad van West-Friesland passeer je ook kasteel Radboud, de havens van Medemblik en de historische museum stoomtrein die Hoorn met Medemblik verbindt. Daarna verlaat de route de dijk naar Twisk, Oostwoud en naar het prachtige Egboetswater, een mooi natuurgebied met water, bos en weide. In Hoogkarspel komt de 80 km route samen met de 50 km bij de verzorgingspost bij Cafe Bantam. Door Westwoud brengt de route je naar de historische stad Hoorn.

Just like the Grôte Daikboekel, the 80 km route from Hoorn follows the dike along the Markermeer to the Drommedaris fortification in Enkhuizen. A little further you will pass lighthouse De Ven on the IJsselmeerdijk and you will have an immense view over the IJsselmeer. In Onderdijk you will pass a statue of dike workers from earlier times. Arriving in Medemblik, you stop at the impressive steam pumping station that now houses the Steam Engine Museum. In this oldest city in West Friesland you will also pass Radboud Castle, the harbors of Medemblik and the historic museum steam train that connects Hoorn with Medemblik. Then the route leaves the dike to Twisk, Oostwoud and to the beautiful Egboetswater, a beautiful nature reserve with water, forest and meadow. In Hoogkarspel, the 80 km route joins the 50 km at the Refreshment station at Cafe Bantam. The route takes you through Westwoud to the historic city of Hoorn.
55 km – From Alkmaar or Schagen
Deze route volgt van Schagen tot aan Alkmaar de Westfriese Omringdijk. Al fietsend over de dijk heb je zicht op de duinen van Schoorl en kom je door de dorpjes Krabbendam en Schoorldam. Vanuit Alkmaar kom je langs Museum Broekerveiling en door het Rijk der 1000 eilanden bij Broek op Langedijk. Vervolgens fiets je langs de Waarddijk en gaat de route door Waarland naar de Moerbeek waarna je uitkomt bij de gezellige terrassen van de Markt in Schagen.

This route follows the Westfriese Omringdijk from Schagen to Alkmaar. While cycling over the dike, you have a view of the dunes of Schoorl and you pass through the villages of Krabbendam and Schoorldam. From Alkmaar you pass Museum Broekerveiling and through the Rijk der 1000 eilanden at Broek op Langedijk. Then you cycle along the Waarddijk and the route goes through Waarland to the Moerbeek after which you arrive at the cozy terraces of the Markt in Schagen.
55 km - From Medemblik
Vanaf het Stoommachine museum fiets je langs kasteel Radboud en door het bruisende centrum van Medemblik. Vervolgens verlaat je de
Grôte Daikboekel en slingert de route door het Westfriese Landschap. Onderweg kom je door schilderachtige dorpjes als Opperdoes, Twisk en Oostwoud. In Hoogkarspel kom je een verzorgingspost tegen waar je kunt pauzeren met typisch Westfriese lekkernijen. Daarna fiets je door natuurgebied de Weelen en het Streekbos. Vanaf Enkhuizen fiets je over de Westfriese Omringdijk terug naar Medemblik. Vanaf de dijk kijk heb je een prachtig uitzicht op het IJsselmeer aan de ene kant en het Westfriese Landschap aan de andere zijde.

From the Steam Engine Museum you cycle past Radboud Castle and through the bustling center of Medemblik. Then you leave the
Grôte Daikboekel and the route winds through the West Frisian Landscape. Along the way you pass picturesque villages such as Opperdoes, Twisk and Oostwoud. In Hoogkarspel you will come across the Refreshment station where you can take a break with typical West Frisian delicacies. Then you cycle through the nature reserve De Weelen and the Streekbos. From Enkhuizen you cycle over the Westfriese Omringdijk back to Medemblik. From the dike you have a beautiful view of the IJsselmeer on one side and the West Frisian Landscape on the other side.
50 km - From Hoorn or Enkhuizen
Vanuit Hoorn volgt deze route net als de Grôte Daikboekel de Markerdijk langs het Markermeer naar Enkhuizen. Bij Brouwerij de Werf gaat de route van de dijk af door het Westfriese landschap voor een unieke route door het Streekbos, voorheen een deel een vaarpolder, nu een bos met een oppervlakte van 73 hectare met natuur, recreatie en bosbouw. In Hoogkarspel komt deze afstand samen met de 80 km bij de verzorgingspost bij Cafe Bantam.  Door Westwoud brengt de route je naar de historische stad Hoorn.

From Hoorn, this route, like the Grôte Daikboekel, follows the Markerdijk along the Markermeer to Enkhuizen. At Brouwerij de Werf, the route leaves the dike through the West Frisian landscape for a unique route through the Streekbos, formerly a part of a sailing polder, now a forest with an area of 73 hectares with nature, recreation and forestry. In Hoogkarspel this distance comes together with the 80 km at the Refreshment station at Cafe Bantam. The route takes you through Westwoud to the historic city of Hoorn.
Click on the map for an enlargement

Tips for a stopover

A short break during the Ronde van de Westfriese Omringdijk? Our partner Holland boven Amsterdam gives you tips! View one of the sights below and immerse yourself completely in the West Frisian culture.
Hoorn: Julianapark
Schellinkhout: De Grote Molen
Enkhuizen: De haven
Medemblik: Stadhavens
Medemblik: Kasteel Radboud
Hoogkarspel: Watertoren Hoogkarspel